Kết thúc

  • Finishes

    Kết thúc

    Xử lý bề mặt là bề mặt của vật liệu nền để tạo thành một lớp với ma trận các tính chất cơ, lý và hóa học của lớp bề mặt của quá trình xử lý.